Costuri și acte necesare pentru internarea într-un centru de îngrijire

Cerintele și tarifele pentru internarea într-un centru de îngrijire diferă in funcție de mai mulți factori:

  • Căminul propriu-zis (locația, calitatea serviciilor oferite, nr personalului angajat etc.)
  • Cameră single/ dubla/ tripla cat si dotarile acestora
  • Tratamentele necesare
  • Serviciile necesare ( asistență permanentă; îngrijire personală; îngrijiri medicale)

De obicei aceste tarife sunt personalizate, după o analiza socio-medicală facută de catre căminul ales, si pot varia de la 600 RON – 3500 RON/ lună.

Acte necesare  pentru admitere:
– cerere
– copie după certificatul de naştere
– copie după buletinul de identitate şi după certificatul de căsătorie
–  certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz)
– hotărârea de divorţ (după caz)
–  talonul de pensie
– analize medicale (HIV, radiografie pulmonară, RBV etc.),
– adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu suferă de boli transmisibile
–  recomandare medicală din care să reiasă instituția indicată conform gradului de handicap constatat de Comisia de expertiză medicală
–  declaraţie pe propria răspundere de unde să reiasă că bătrânul nu are rude de gradul întâi sau întreţinători legali

În cazul în care beneficiarul serviciilor dispune de venituri proprii si/ sau are susținători legali (1 sau mai multe persoane) – plata se va face conform legislației în vigoare.

Legii Nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ( Republicata 2018)
ART. 24 (1) Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuată potrivit art.49 din Legea nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia. (11 ) Contribuția de întreținere prevăzută la alin.(1) reprezintă venit la bugetul local. (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.
ART. 25 (1) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.
(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor.
(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
(5) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin;
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.
c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată.
5. 1.) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează: a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare; b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.
5.2.) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/județean, cu respectarea prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5.3.) Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, prevederile alin.(51) și (52) se aplică în mod corespunzător.
(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.
(7) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
(8) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.

Legea 17 poate fi consultată în întregime, aici: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L%2017_2000_rep%20%20mai%202010.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *